ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fietsproducten.nl en alle gesloten overeenkomsten met Fietsproducten.nl. Fietsproducten.nl wordt als verkoper aangeduid, de wederpartij als koper.
2. Mondelinge toezeggingen van ondergeschikten binden Fietsproducten.nl niet.
3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling treden partijen in overleg om een bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
4. Fietsproducten.nl behoudt altijd het recht om foto’s van bestellingen te plaatsen. Dit recht geldt ook wanneer het een maatwerk product betreft. Namen en andere privacy gegevens zullen nooit gebruikt worden. 

Identiteit van de ondernemer

Cycling Media h.o.d.n. Fietsproducten.nl
Ten Oeverlaan 74
9744 GJ Groningen

KVK-nummer: 68733968
Btw-nummer: NL002277976B15

Telefoonnummer: 06-44604141
E-mailadres: hallo@fietsproducten.nl

Artikel 2. Prijzen en betaling
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Betaling geschiedt voor aflevering, bij bestelling, tenzij anders overeengekomen. Betaling moet online via Ideal, Paypal of Klarna (achteraf betalen).
3. Indien er een betaling op factuur is afgesproken en deze niet vóór de op de factuurdatum genoemde vervaldatum door Fietsproducten.nl is ontvangen, verkeert koper in verzuim, en is koper een contractuele rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
4. Indien koper na aanmaning niet overgaat tot betaling van het openstaande bedrag is koper aan Fietsproducten.nl buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die minstens 10% van het openstaande bedrag bedragen.
5. Alle door koper verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van buitengerechtelijke incassokosten, dan tot voldoening van rente, en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

Artikel 3. Levering
1. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij feitelijke bezitsverschaffing door Fietsproducten.nl in de webwinkel, althans door aflevering op het adres van koper.
2. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van koper.
3. Opgave van de levertijd door Fietsproducten.nl geschiedt binnen 1 á 2 werkdagen. Overschrijding van de leveringstermijn schept voor koper geen enkel recht op schadevergoeding van de overeenkomst.
4. Indien koper de afname van het gekochte weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering is Fietsproducten.nl gerechtigd het gekochte voor rekening en risico van koper op te slaan. Koper zal dan de aanvullende kosten, waaronder de opslag- en transportkosten aan Fietsproducten.nl verschuldigd zijn.
5. Fietsproducten.nl is in alle gevallen en onder alle omstandigheden gerechtigd om niet tot levering over te gaan aan koper op het moment dat de vorderingen van Fietsproducten.nl op koper, uit welke hoofde dan ook, door koper nog niet volledig zijn voldaan.
6. Fietsproducten.nl is gerechtigd om een bestelling te annuleren als het product uitverkocht is en niet meer leverbaar is. De betaalde kosten worden gecrediteerd naar de koper of er wordt een alternatief aangeboden.

Artikel 4. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Fietsproducten.nl zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen oorlog, oorlogsgevaar, pandemieën, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Fietsproducten.nl als bij derden van wie Fietsproducten.nl de benodigde producten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
2. Tijdens een overmacht situatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Fietsproducten.nl opgeschort.
3. Indien de overmacht situatie meer dan twee maanden voortduurt is zowel Fietsproducten.nl als koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 5. Garantie
1. Door Fietsproducten.nl wordt aan koper de fabrieksgarantie verstrekt op het gekochte. Na verloop van de garantietermijn kan van non-conformiteit van het gekochte geen sprake meer zijn. Indien door de leverancier van Fietsproducten.nl geen garantie wordt verstrekt, geldt er geen garantie. De garantietermijn is afhankelijk van het product minimaal 12 maanden na ontvangst, waarbij uitgegaan wordt dat het product gebruikt wordt, zoals in de gebruiksaanwijzing omschreven staat.
2. Op maatwerk producten, met als voorbeeld nemende frame/naamstickers is geen garantie mogelijk, evenals retourneren van deze producten. 

Artikel 6. Reclames
1. Indien het gekochte niet voldoet aan de overeenkomst, in die zin dat het gekochte niet de eigenschappen bezit die koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient koper daarover binnen 8 werkdagen na de levering van het gekochte, althans indien het gebrek ten tijde van de levering nog niet bestond binnen 8 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk of elektronisch bij Fietsproducten.nl te klagen, bij gebreke waarvan koper er geen beroep meer op kan doen dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Indien koper tijdig en op goede gronden klaagt over het gekochte, kan Fietsproducten.nl opteren voor herstel van het gekochte, of terugbetaling van de koopprijs koper, of het gekochte ruilen voor hetzelfde product als het gekochte. Indien koper het gekochte wenst te ruilen voor een ander product van een hogere of lagere prijs, dient het verschil door koper, respectievelijk door Fietsproducten.nl te worden betaald.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Fietsproducten.nl beperkt zich tot het uitvoering geven aan de gegeven garantie.
2. Fietsproducten.nl is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding voor ontstane schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij koper als bij derden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Fietsproducten.nl.
3. De aansprakelijkheid van Fietsproducten.nl gaat in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven.
4. De in bovenstaande leden voor Fietsproducten.nl bedongen beperkingen van aansprakelijkheid gelden evenzeer voor handelingen van ondergeschikten van Fietsproducten.nl en ieder ander waarvan Fietsproducten.nl bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het gekochte blijft eigendom van Fietsproducten.nl tot het moment waarop alle vorderingen op koper, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan. Ook goederen die reeds door de wederpartij zijn betaald blijven eigendom van Fietsproducten.nl, totdat alle vorderingen door koper zijn voldaan.
2. Het gekochte mag, zolang de eigendom niet op koper is overgegaan, door koper slechts in het kader van diens normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of gebruikt.
3. Door koper mag op het gekochte geen pandrecht worden gevestigd.
4. Indien koper de verplichtingen niet nakomt of er gegronde redenen zijn om te vrezen dat koper de verplichtingen niet na zal komen, is Fietsproducten.nl gerechtigd het gekochte terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te (doen) halen. Koper is hierbij verplicht medewerking tot verlenen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het verschuldigde per dag dat koper niet aan deze verplichting voldoet.

Artikel 9. Ontbinding
1. Ingeval koper in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surseance verkeert, wordt toegelaten tot de WSNP, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem executoriaal beslag wordt gelegd, of zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Fietsproducten.nl gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10. Internetverkoop. 
In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden bij koop via de webshop van
Fietsproducten.nl door een consumentwederpartij de volgende voorwaarden, tenzij het gekochte voldoet aan artikel 7:46d lid 4 sub b.
1. Alle in de webshop genoemde prijzen zijn inclusief btw. Indien koper het gekochte in de winkel van Fietsproducten.nl komt ophalen, is koper geen verzendkosten verschuldigd.
2. Gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van het gekochte heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst betaalt Fietsproducten.nl het door koper betaalde bedrag terug. Pas na een ingebrekestelling van koper komt Fietsproducten.nl in verzuim te verkeren.
3. Indien nakoming door Fietsproducten.nl onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, wordt koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en zal Fietsproducten.nl binnen 14 dagen na deze kennisgeving het door koper betaalde bedrag terugbetalen. Pas na een ingebrekestelling van koper komt Fietsproducten.nl in verzuim te verkeren.
4. Bij koop van het gekochte stemt koper ermee in dat zijn gegevens door Fietsproducten.nl worden opgeslagen en voor marketingdoeleinden van Fietsproducten.nl gebruikt, tenzij koper expliciet aan Fietsproducten.nl aangeeft daarmee niet in te stemmen.

Artikel 11. Rechtskeuze en Geschillen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Fietsproducten.nl.